4Kırkbin mi, Dörtbin mi?..

 

O I.Krallar: 4/26 : "Ve Süleyman'ın, cenk arabaları için kırkbin ahır bölüğünde atları vardı ve onikibin atlısı vardı".
O II.Tarihler : 9/25 : "Ve atlarla cenk arabaları için Süleyman'ın dörtbin ahırı vardı".

Hz.Süleyman'ın, atları için kaç ahırı vardı; kırkbin mi, dörtbin mi?

Üçbin üçyüz mü, Üçbin altıyüz mü?..

O I.Krallar : 5/15,16 : "Ve Süleyman'ın yük taşıyan yetmişbin ve dağlarda taş kesen seksen bin adamı / bunlardan başka Süleyman'ın işte çalışan kavmın üzerine hükmeden, işin başında bulunan üçbin üçyüz başkâhyaları vardı".
O II.Tarihler : 2/2 : "Ve Süleyman, yük taşıyan yetmişbin adam ve dağlarda taş kesen seksenbin adam ve onların üzerinde işbaşı olan üçbin altıyüz adam saydı".

Süleyman'ın kaç adamı vardı; üçbin üçyüz mü, üçbin altıyüz mü? Süleyman; sayı saymasını mı bilmiyor, yoksa kâhyalar arasıra işten mi kaytarıyorlar?

Çocuğu oldu mu, Olmadı mı?

O II.Samuel: 6/23 : " Ve Saul'un kızı Mikal'ın ölümü gününe kadar çocuğu olmadı."
O II.Samuel: 21/8 : "Saul'un kızı Mikal'ın, Meholalı Barzillay oğlu Adriele doğurmuş olduğu beş oğlunu kral aldı.

Saul'un kızı Mikal'ın, çocuğu oldu mu yoksa olmadı mı? Hem oldu, hem de olmadı; öyle mi?!..

Bir Karış mı, Bir Avuç mu? İki bin Bat mı, Üç bin Bat mı?

O I.Krallar:7/26 : "Ve bir karış kalınlıkta idi; ve onun kenarı, bir kâse kenarı gibi, zambak çiçeği gibi işlenmişti; iki bin bat su alırdı."
O II.Tarihler:4/5 : "Ve kalınlığı bir avuç idi; ve kenarı, bir kâse kenarı gibi, zambak çiçeği gibi işlenmişti; ve içi üç bin bat su alırdı.
"

Hangisi doğru? Bir karış mı, bir avuç mu? İki bin bat mı, üç bin bat mı?

Allah'ı Gören Sağ Kalır mı, Kalmaz mı?

O Tekvin:32/30 : "Ve Yakup, o yerin adını Paniel koydu. Çünkü; Allah'ı yüzyüze gördüm ve canım sağ kaldı, dedi."
O Çıkış:33/20 :
"Ve dedi: Yüzümü göremezsin. Çünkü insan, beni görüp de yaşayamaz."

Hangisi doğru? Allah'ı gören yaşayabilir mi, yaşayamaz mı?..

Mevcut Tevrat'taki yüzlerce çelişkiyi burada zikretmemiz mümkün değil. Bazı acaiblikleri zikretmemiz ise, gerçekten ahlaki ve hukuki sıkıntılar doğurabilir. Ancak; 'bu kadar da olur mu?' dedirtecek ve parmak ısırtacak bir çelişkiler demeti/yumağı sunmadan da geçmek istemiyoruz. Yetmiş âyet(cümle) olan Ezra: 2.bab ile, hemen arkasından devam eden ve yetmiş üç âyet(cümle) olan Nehemya: 7.bab arasında tam ondokuz çelişki tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu çelişkileri, bugünkü Tevrat'ın muharref(bozulmuş) olduğuna açık bir belge olarak takdirlerinize sunuyorum:

"İsrail kavmından olan adamların sayısı":

Ezra:2.Bab Nehemya:7.Bab
5:Arah oğulları, yediyüz yetmişbeş(775). 10:Arah oğulları, altıyüz elliiki(652).
6:Yeşua ve Yoab oğullarından Pahat-moab oğulları, ikibin sekizyüz oniki(2812). 11:Yeşua ve Yoab oğullarından Pahat- moab oğulları,ikibin sekizyüz on sekiz(2818).
8:Zattu oğulları, dokuzyüz kırkbeş(945). 13:Zattu oğulları, sekizyüz kırkbeş(845).
10:Bani oğulları, altıyüz kırkiki(642). 15:Binnuy oğulları,altıyüz kırk sekiz(648).
11:Bebay oğulları, altıyüz yirmiüç(623). 16:Bebay oğulları, altıyüz yirmisekiz(628)
12:Azgad oğulları, bin ikiyüz yirmiiki(1222). 17:Azgad oğulları, ikibin üçyüz yirmiiki(2322).
13:Adonikam oğulları, altıyüz altmışaltı(666). 18:Adonikam oğulları, altıyüz altmışyedi(667).
14:Bigvay oğulları, ikibin ellialtı(2056). 19:Bigvay oğulları, ikibin altmışyedi(2067).
15:Adin oğulları, dörtyüz ellidört(454). 20:Adin oğulları, altıyüz ellibeş(655).
17:Betsay oğulları, üçyüz yirmiüç(323). 23:Betsay oğulları, üçyüz yirmidört(324).
19:Haşum oğulları, ikiyüz yirmiüç(223). 22:Haşum oğulları, üçyüz yirmisekiz(328).
21:Beyt-lehem oğulları, yüz yirmiüç/22:Netofa adamları, ellialtı(=179). 26:Beyt-lehem ve Netofa adamları, yüz seksensekiz(188).
28:Beyt-el ve Ay adamları, ikiyüz yirmiüç(223). 32:Beyt-el ve Ay adamları, yüzyirmiüç(123).
33:Lod, Hadid ve Ono oğulları, yediyüz yirmibeş(725) 37:Lod, Hadid ve Ono oğulları, yediyüz yirmibir(721).
35:Senaa oğulları, üçbin altıyüz otuz(3630). 38:Senaa oğulları, üçbin dokuzyüz otuz(3930).
41:İlahiciler: Asaf oğulları, yüzyirmisekiz(128). 44:İlahiciler. Asaf oğulları, yüzkırksekiz(148).
42:Kapıcılar oğulları:....hepsi, yüzotuzdokuz(139). 45:Kapıcılar:....., yüzotuzsekiz(138).
60:Delaya oğulları, Tobiya oğulları, Nekoda oğulları, altıyüz elliiki(652). 62:Delaya oğulları, Tobiya oğulları, Nekoda oğulları, altıyüz kırkiki(642).
65:Bütün cemaat(ın)...ikiyüz ilahicisi vardı(200). 67:Bütün cemaat(ın)...ikiyüzkırkbeş ilahicisi vardı(245).


Şaşırdınız, değil mi? Şaka değil; bu çelişkiler, 'ilahi kitap' olduğu iddia edilen bugünkü Tevrat'ta aynen mevcuttur. Ya Ezra, ya da Nehemya(veya her ikisi) sayı saymasını bilmiyorlar! Zaten bu ifadeler, Allah'a ait değil, onlara aittir. İnsan da -dolayısıyla- yanılabilir ve çelişkiye düşebilir. Peki, öyleyse Allah'ın Musa(a.s.)'a gönderdiği gerçek Tevrat nerede?..

Bir ilahiyatçı ve müslüman olarak, imanım artsın diye zaman zaman 'Tevrat' okuyorum... Evet, okudukça 'Kendinde hiçbir şüphe bulunmayan kitaba/Kur'an'a'(Bakara sûresi,2) bağlılığım artıyor. Kur'ân-ı Kerim'i tetkik etmiş bir ilahiyatçı olarak, şu âyetlerin ne büyük bir anlam kazandığını apaçık görüyorum(çünkü kör değilim):

"Kur'ân'ı düşünmüyorlar mı? Eğer (o), Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birbirini tutmaz(çelişkili) çok şeyler bulurlardı"
(Nisa sûresi, 82).

"Eğer kulumuz(Muhammed)'e indirdiğimiz(Kur'an)'dan şüphe içinde iseniz; haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka bütün şahitlerinizi(yardımcılarınızı) da çağırın; eğer doğru iseniz(bunu yapın)./ Yok eğer yapamadınızsa, ki asla yapamayacaksınız; o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının!"
(Bakara sûresi, 23,24).

Ana Sayfa