Yahudi ve Hristiyanlar Kimin Cennetine Girecekler?..

'Cehennemi lüzumsuz görüp ucuz Cennet' dağıtarak bugünkü hristiyan ve yahudilerin Cennet'e girebileceği inancını yayanlar da aynı misyonun yerli havarileridir.

Bir inanç ve ibadet sistemi, bize Cennet'i kazandırabildikten sonra, o dinin ve kitabının batıl olması düşünülebilir mi?.. Halbuki Cenabı Allah, gönderdiği 'Son Kitap'ta / Kur'an'da bakınız ne buyuruyor:

"Yahudiler; 'Üzeyr, Allah'ın oğludur' dediler. Hristiyanlar da; 'Mesih (İsa) Allah'ın oğludur' dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. (Sözlerini), önceden inkar etmiş (olan müşrik) lerin sözlerine benzetiyorlar. Allah, onları kahretsin; nasıl da (haktan batıla) çevriliyorlar!.."
(Tevbe S. 30).

"Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler; Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa kendilerine, yalnız tek tanrı olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. Ondan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir"
(Tevbe s.31).

Bu ayetlerde, yahudi ve hristiyanların ne büyük bir sapıklık içinde oldukları ve bu sapıklıktan dolayı Allah'ın kahrına uğradıkları açıkça beyan buyruluyor.

"Andolsun; 'Allah ancak Meryem oğlu Mesih (İsa)'dır' diyenler elbette KAFİR olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki; 'Ey İsrailoğulları; benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, Allah ona CENNET'İ HARAM ETMİŞTİR ve onun varacağı yer ateştir; zalimlerin yardımcıları yoktur.'"/ "Allah, üçün üçüncüsüdür(Teslis) diyenler, elbette KAFİR olmuşlardır. Oysa yalnız bir tek tanrı vardır; başka tanrı yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır"
(Maide s. 72,73).

Cenab-ı Hakkın bu beyanları gayet açık ve herkes tarafından anlaşılabilecek netliktedir. Bugünkü hristiyanlar da; İsa'yı, "Allah'ın oğlu ve aynı zamanda ilah" kabul ettiklerine göre bu ayetlerin hükmü, aynen onlar için de geçerlidir.

Rabbü'l-âlemin'in 'kafir ve cehennemlik' olarak ilan ettiklerini Cennet'e sokma yetkisini kim kendinde görebilir?!.. Kimin merhameti, Allah'ın rahmet ve merhametinden daha üstün olabilir!? Yoksa bizim bilmediğimiz yeni tanrılar mı türedi!? 'Çağdaş Hoşgörü Tanrıları' (!)...

"De ki: 'Ey Ehl-i Kitap (yahudi ve hristiyanlar) ! Bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız Allah'a tapalım, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım; birimiz, diğerini Alllah'tan başka tanrı edinmesin'"
(Al-i İmran S.64).

Yahudi ve hristiyanlar hak üzere ise ve Allah'a şirk koşmuyorlarsa, C.Allah onlar hakkında -haşa- boş sözler mi beyan ediyor?! Haşa, Allah onlara iftira mı ediyor?..

Hristiyanlıktaki "Teslis:Üçleme" inancı, İsa'yı Allah'ın oğlu ve aynı zamanda "Allah" olarak kabullenmek apaçık şirk değilse nedir?.. "İmdi siz gidip bütün milletlere öğretin. Onları baba, oğul ve ruhu'l-kuds namına vaftiz edin" (Matta İncili, 28/19). Bu cümlelerin, şirke bulaşmadan yorumunu kim yapabilir?..

Kaldı ki, yukarıdaki ayetler nazil olduğu zaman, hristiyan iken sonradan müslüman olan Adiy b.Hâtem; "Ya Resulellah! Biz din büyüklerimize tapmazdık" deyince Allah Resulü; "Onlar bir şeyi helal ve haram kılarlar, siz de onların dediklerine uymaz mı idiniz? İşte bu, onlara tapmak demektir" buyurmuşlardır.

Öyleyse; yeri göğü yarattıktan sonra aciz düşüp yorulan ve istirahata çekilen Yahova mı gerçek olan Allah!?: "Ve Allah (Yahova) , yaptığı işi yedinci günde bitirdi ve bütün işten yedinci günde istirahat etti"
(Tevrat; Tekvin, 2/2).

Ve geleceği bilememe/görememe cehaletiyle malul olarak yanlış kararlar veren ve sonunda pişman olan ve sözünde durmayan (yalancı) bir tanrı mı gerçek Allah olacak?!.. "Ve Rab gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu ve hergün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi. Ve Rab, yeryüzünde adamı yaptığına nadim (pişman) oldu ve yüreğinde acı duydu. Ve Rab dedi: Yarattığım adamı ve hayvanları, sürünenleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim; çünkü onları yaptığıma nadim oldum"
(Tevrat; Tekvin, 6/5,6,7).

Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyanın ayetlerinden anlaşılan odur ki; İslam'ın/ Kur'an'ın Allah'ı (c.c.), bugünkü (muharref:bozulmuş/değiştirilmiş) Tevrat ve İncillere inananların şirkte (küfürde) ve cehennemlik olduklarını beyan ediyor.

Bugünkü yahudi ve hristiyanlar; Kur'an'ın, esmâ ve sıfatlarını zihinlerde/ gönüllerde hiçbir şüphe bırakmayacak bir açıklıkla beyan ettiği Allah'a inanmadıklarına ve özellikleri tamamen farklı -uydurma- bir tanrıya inandıklarına göre; kimin cennetine girecekler? Mesih'in mi, Yahova'nın mı yoksa Allah'ın mı?.. Çünkü üç dindeki 'tanrı' inancı tamamen farklılık arzediyor.

Hal böyle olunca, zihinleri/ gönülleri bulandırmanın hiçbir anlamı yoktur. Bütün dinlerin inanç esaslarını ortaya koymak ve gerçek olan Allah'ın hükmüne tabi ve razı olmaktan başka çare yoktur.

Cenab-ı Allah'ın sebeplerini de zikrederek "küfürde ve cehennemlik" olarak zikrettiği batıl din mensuplarını beyan etmekten sizi alıkoyan nedir?

Hala gaflet uykusunda olanlara, Cenab-ı Hakk'ın şu ikazlarını da hatırlatma görevimizi yapmış olalım:

"Sen, onların kendi dinlerine uymadıkça, ne yahudiler ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. 'Asıl doğru yol, Allah'ın yoludur' de. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı olmaz"
(Bakara S.120).

Öyleyse;
"Ey inananlar; yahudileri ve hristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost tutarsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez"
(Maide S.51).

Ana Sayfa